Общи Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА vipnokti.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Випнокти" ЕООД (vipnokti.com) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.vipnokti.com и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от vipnokti.com (Услуги/те) на Сайта.  За да получи възможност да използва Услугите на vipnokti.com  Потребителят може да се  регистрира на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

"Випнокти" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Свобода" 32, ет.2 ; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: BG 203231217, телефон за бърз контакт 0879078595, 0896421966, email: zvezda_prevod@abv.bg

1. Условия за използване на Сайта на vipnokti.com
С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:
• Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".
• vipnokti.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
• vipnokti.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. 

• vipnokti.com не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя. 

• Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в склада на vipnokti.com  към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи,vipnokti.com  потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока. 

• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като vipnokti.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

• За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. vipnokti.com  не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя. 

• При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. 
• vipnokti.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

• Да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на vipnokti.com, като в случай че не желае да получава такава информация. Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта. 

2. Защита на личните данни. 

• „Випнокти” ЕООД, ЕИК: BG 203231217 , в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No ....... и видно от Удостоверение, издадено на ........... г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят. 

• „Випнокти” ЕООД, ЕИК: BG 203231217  е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

• Випнокти” ЕООД,   обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Випнокти” ЕООД,  няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

• Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Випнокти” ЕООД,  да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

3. Авторски права и ограничения свързани с тях.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел ипри условие че не се нарушават авторските права на „Випнокти” ЕООД,  или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, vopborsa.com  не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от vipnokti.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на vipnokti.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от vipnokti.com  и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

vipnokti.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. 

4. Представяни стоки и услуги на Сайта.
Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. vipnokti.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 vipnokti.com  си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, 

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. vipnokti.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

5. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.vipnokti.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на vipnokti.com . При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 
При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с " Випнокти" ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на vipnokti.com , съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта; 

vipnokti.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, vipnokti.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 

6. Заплащане на закупени стоки и услуги 

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на vipnokti.com  или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на " Випнокти " ЕООД , посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, vipnokti.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

7. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 14  работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на vipnokti.com
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. vipnokti.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Цената зa доставка може да бъде различна за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.
При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като vipnokti.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

 vipnokti.com  може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от vipnokti.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

Цената на разходите за доставка се заплаща отделно от стойността на поръчката.
vipnokti.com няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки.
vipnokti.com  не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от vipnokti.com  обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява vipnokti.com

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно vipnokti.com , Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, vipnokti.com  не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, vipnokti.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на vipnokti.com за такова искане по телефона или онлаин по е-майл

vipnokti.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
vipnokti.com  извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.
8. Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

- за  доставка  на  стоки  и  предоставяне  на  услуги,  чиято  цена  зависи  от колебанията на цените на пазари, които vipnokti.com  не е в състояние да контролира;

Правото на отказ не се прилага в следните случаи: за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; Имайте предвид, че някои стоки са изключени от общото правило за отказ от покупка през Интернет и след тях са стоки, изработени по поръчка или съобразно Ваши индивидуалните искания и др.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми  vipnokti.com за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 
 "Випнокти" ЕООД ,
гр. Пловдив, ул. "Свобода" 32, ет. 2, ап. 4
е-mail: zvezda_prevod@abv.bg

настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/
нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
..............................................................
– Поръчано на*/Получено на* .......................
– Име на потребителя/ите ............................
– Адрес на потребителя/ите .........................
– Подпис на потребителя/ите ........................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ............................
* Ненужното се зачертава.“ 

vipnokti.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

Потребителят следва да изпрати на vipnokti.com  или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 1 дни след деня, в който потребителят е информирал vipnokti.com за отказа си от договора. 

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране
Отказ от закупени стоки може да бъде упражнен съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при условие, че стоките се върнат от потребителя в пълна комплектовка и ненарушена опаковка
.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. 
vipnokti.com  запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока. 

Данни за институциите, към които  клиент може да се обърне: КЗП Пловдив

9. Гаранционно обслужване
Задължителното по закон напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба
Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други.

10. Други условия за използване на сайта

Нашите "Декларация за поверителност", "Условия за доставка" и "Условия за използване на бисквитки" са неразделна част от настоящите "Общи Правила и условия" и чрез използването на сайта ни се счита , че потребителя е запознат и съгласен с тях.